Đơn giản hóa giấy tờ trong thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

Đơn giản hóa giấy tờ trong thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

Đơn giản hóa giấy tờ trong thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.
Thủ tục cấp, thu hồi thẻ đấu giá viên đã được đơn giản hóa, giảm giấy tờ, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: Internet

Về thủ tục cấp thẻ đấu giá viên, Nghị định quy định: Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình đến Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở.

Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ; 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Thẻ đấu giá viên, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp cho biết, so với quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP, thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên tại Nghị định 62/2017/NĐ-CP đã được đơn giản hóa, giảm bớt một số giấy tờ, chỉ yêu cầu nộp những loại giấy tờ thiết yếu đối với người được cấp Thẻ.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho những trường hợp đấu giá viên bị mất Thẻ đấu giá viên hoặc Thẻ đấu giá viên bị hư hỏng không thể sử dụng được, Nghị định quy định thủ tục cấp lại Thẻ theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, theo đó người đề nghị chỉ cần có giấy đề nghị cấp lại và Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp lại Thẻ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ. Đấu giá viên chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp Thẻ. Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.