Infographics: 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

Infographics: 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

Infographics: 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

Trong 6 tháng/2017 kim ngạch xuất nhập khẩu của 10 thi trường lớn nhất của Việt Nam đạt kim ngạch 176,09 tỷ USD, chiếm 88,8% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, lớn nhất vẫn là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 39,86 tỷ USD, chiếm 20,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Tin tức xuất nhập khẩu

Tin tức hải quan

Xem thêm tại: facebook.com/scanwellVIETNAM